avatar 0.00 -1.29
avatar 0.00 -0.94
avatar 0.00 -0.94
avatar 0.00 -0.94
avatar 0.00 -0.94
avatar 0.00 -0.94
avatar 0.00 -0.50
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47